Årsmöte och Första Hjälpen-kurs CPS 2015

Årsmöte

Lördagen den 21 mars kl 10:00 Ystads Brandstation (Parkering på brandstationens baksida, kör in via portarna. Vid frågor ring Lars 0709-991801 eller Peter 0705-200800)
Hålltider
10:00-12:00 Första hjälpen-kurs inriktad på skador vid skärmflygning.
12:00-13:30 Årsmöte

Motioner till årsmötet skall, för att kunna upptas till behandling, ha kommit in till styrelsen tre veckor före årsmötet. Frågor enligt punkt 16 skall lämnas in till styrelsen senast sju dagar före årsmötet.
Styrelsen efterlyser personer som vill engagera sig lite med årets klubbfest.
Förslag för att främja sporten och våra medlemmars utövande mottas tacksamt.

Agenda
1. Årsmötet öppnas.
2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för årsmötet.
3. Fråga om mötet behörigen utlysts.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Kassarapport och revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet.
8. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen.
9. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen.
10. Val av två revisorer och suppleanter för dessa.
11. Val av valberedning.
12. Val av ombud till årsmötena för Svenska Skärmflygförbundet och andra berörda förbund.
13. Övriga eventuellt förekommande val.
14. Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken denna skall gälla.
15. Motioner och förslag från styrelsen.
16. Frågor från medlemmar till styrelsen och övriga förtroendevalda.
17. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla.
18. Bommen i Hammar
19. Klubbresa
20. Vindmätare
21. Fest 2015 (CPS 25år)
22. Klubbstuga Ale If (2016)
23. Övriga Frågor
24. Årsmötet avslutas.