Club Parapente Syd´s stadgar

Stadgar för Club Parapente Syd
Antagna vid årsmötet den 7 november 2004

§ 1. Ändamål.
Club Parapente syd:s (CPS) uppgift är att samla personer med intresse för skärmflygning till
gemensamt arbete samt att uppmuntra till enskilda och gemensamma aktiviteter för att utveckla
enskilda skärmflygare och främja skärmflygnigssporten.
§ 2. Sammansättning.
CPS består av aktiva och passiva medlemmar från i första hand södra Sverige, vilka erlagt fastställd
årsavgift.
§ 3. Avgifter.
CPS:s medlemmar skall betala den avgift som årsmötet beslutat. Bara den som erlagt avgift räknas
som medlem.
§ 4. Medlemsmöte.
CPS:s högsta organ är medlemsmötet. Varje år hålls minst två medlemsmöten, varav ett årsmöte.
Årsmötet skall hållas senast under mars månad. Kallelse till årsmötet utsänds till samtliga
medlemmar senast fyra veckor före .
Motioner till årsmötet skall, för att kunna upptas till behandling, ha kommit in till styrelsen tre
veckor före årsmötet. Motionerna och styrelsens yttrande över dem och övriga förslag från styrelsen
skall sändas ut till medlemmarna senast en vecka före mötet.
Frågor enligt punkt 16 skall lämnas in till styrelsen senast sju dagar före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Årsmötet öppnas.
2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för årsmötet.
3. Fråga om mötet behörigen utlysts.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Kassarapport och revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet.
8. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen.
9. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen.
10. Val av två revisorer och suppleanter för dessa.
11. Val av valberedning.
12. Val av ombud till årsmötena för Svenska Skärmflygförbundet och andra berörda förbund.
13. Övriga eventuellt förekommande val.
14. Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken denna skall gälla.
15. Motioner och förslag från styrelsen.
16. Frågor från medlemmar till styrelsen och övriga förtroendevalda.
17. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla.
18. Årsmötet avslutas.
Utöver årsmötet hålls medlemsmöte inom en månad efter begäran från en tiondel av medlemmarna
eller när styrelsen finner det erforderligt. Tid och plats fastställs av styrelsen.
Stadgar för Club Parapente Syd
Antagna vid årsmötet den 7 november 2004

§ 5. Styrelsen
Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och medlemsmötets beslut.
Styrelsen består av ordförande, minst fyra ordinarie ledamöter och minst två suppleanter.
Ordförande väljs för ett år.
Ordinarie ledamöter väljs för två år med växelvis avgång.
Suppleanter väljs för ett år.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen kan till sig adjungera personer.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när två ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Det åligger styrelsen särskilt att:
– ansvara för att medlemsmötets beslut verkställs
– sammankalla medlemsmöte
– till årsmötet presentera verksamhetsberättelse och kassarapport
– snarast till Svenska Skärmflygförbundet och andra berörda förbund anmäla om inom CPS
förrättade val samt i övrigt hålla kontakt med nämnda föreningar
– hålla medlemmarna orienterade om CPS:s verksamhet
– vidta åtgärder för att trygga CPS:s ekonomi.
§ 6. Räkenskaper och revision.
CPS:s tillgångar förvaltas av styrelsen. Räkenskaperna avslutas per kalenderår och överlämnas
tillsammans med protokoll till revisorerna senast två veckor före årsmötet. Revisionsberättelse
lämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.
§ 7. Beslutsfattande.
Omröstning sker öppet. Vid val sker sluten omröstning då så begärs. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst utom vid val då lottning sker.
Röstning via fullmakt godtas inte.
Medlem äger rösträtt först efter det att två veckor gått sedan inträdet i CPS.
§ 8. Stadgeändring.
För ändring av dessa stadgar erfordras antingen beslut med absolut majoritet vid två på varandra
följande medlemsmöten, varav ett årsmöte, eller med stöd av kvalificerad majoritet med minst 2/3
av de röstande vid ett medlemsmöte.
§ 9. Upplösning.
Om CPS upplöses skall dess tillgångar tillfalla medlemmarna. Beslut om upplösning fattas med
stöd av minst 2/3 av de röstande vid två på varandra följande medlemsmöten.