Årsmöte CPS 2017

Kallelse till årsmöte CPS 2017-03-26 kl 16,00 Klubbstugan Kåseberga
Eventuella motioner lämnas till styrelsen senast 2017-03-20.

Mer info på klubbens facebooksida.
https://www.facebook.com/events/590883141116735/

Ordförande
Lars Agnas

Dagordning för CPS årsmöte 2017

1. Mötet öppnas av föreningens ordförande

2. Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.

3. Fråga om mötet utlysts i behörig tid och beslutsmässighet?

4. Fastställande av föredragningslista.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse.

6. Genomgång av kassarapport och revisionsberättelse.

7. Fråga om styrelsen ska beviljades ansvarsfrihet.

8. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter:
Valberedningen redovisar sitt förslag.

9. Val av två revisorer och suppleanter för dessa.

10. Val av valberedning

11. Val av ombud till SSFFs årsmöte

12. Övriga val:
Ansvarig för vinschgruppen
Ansvarig vindmätargruppen samt övriga i gruppen
Webbgrupp
Webbredaktör

13. Fastställande av medlemsavgift för 2018

14. Vinschverksamheten, prissättning, Övrigt

15. Inkomna Motioner

16. Tävlingar

17. Avrostningsträff – när, var, vem?

18. Hemsidan – något som fattas, behöver ändras?

19. Övriga frågor

20. Mötet avslutas